Blog Archives

Zaburzenia

Podsumowując przedstawione w obecnym rozdziale wyniki różnych badań psychologicznych nad wpływem deprywacji ojcostwa na zaburzenia w zachowaniu się dziecka należy podkreślić, że wpływ ten ukazany został w różnych aspektach. Do najważniejszych zaś współzależności wykazywanych przez przedstawiane obecnie badania zaliczyć można następujące: Dzieci pozbawione właściwej opieki ojcowskiej są zarówno według oceny rówieśników, jak i nauczycieli mniej zdolne do właściwego przystosowania społecznego. Wpływa to na ich mniejszą atrakcyjność w grupach rówieśniczych, a stąd i zaburzenia w zakresie samooceny. Najbardziej zaś zgubnym skutkiem pozbawienia dziecka właściwej opieki ojcowskiej jest nasilejiie postaw lękowych, które to postawy stanowią, j&k wiadomo, główny składnik zasadniczo wszystkich zaburzeń psychicznych. Brak opieki ojcowskiej lub nieadekwatne sprawowanie przez ojca tej opieki w istotny sposób wpływa również na wzrost postaw agresywnych i na zachowanie przestępcze. Biorąc pod uwagę omawiane do tej pory różnego rodzaju zaburzenia w rozwoju dziecka, wynikające z niedostatków opieki ojcowskiej, należy się jeszcze zastanowić nad sposobami przezwyciężenia negatywnych skutków wypływających z braku odpowiednich kontaktów dziecka z ojcem lub innym dorosłym mężczyzną stanowiącym jego substytut.

Serdecznie witam Cię na moim blogu! Mam na imię Gabriela i jestem socjologiem. Od lat interesuję się społeczeństwem, stąd też decyzja o założeniu tego bloga i dzieleniu się z Wami moją wiedzą 😉

Kobiety w więzieniach

J. R. Snortun, T. E. Hannum i D. H. Mills (1970) stwierdzili na podstawie badań nad kobietami przebywającymi w więzieniach, że te więźniarki, które sprawiają władzom więziennym najwięcej kło-potów (ze względu na stałe łamanie przepisów), przejawiają szczególnie negatywny stosunek do matek. Kobiety te swych ojców oceniały jako pokrzywdzonych, chorych, słabych i wyzyskiwanych przez matki. Matki zaś uważały za istoty egoistyczne i destruktywne. Negatywny stosunek do matki i współczującą postawę wobec ojca u dziewcząt wykolejonych (głównie prostytutek) odnotowują także autorzy prowadzący badania metodami klinicznymi. I tak np. P. Bios (1969) stwierdza, że „typowym” układem stosunków uczuciowych wobec rodziców u dziewcząt wykolejonych jest niechęć do matki, poczucie bycia zdegradowaną przez matkę i zepchniętą „na dno”, przy jednoczesnym współczuciu ojcu, którego wykolejone córki, zdaniem P. Blosa, uważają za równie jak i one pokrzywdzonego przez matkę. A. Friedman (1969) zauważa, że zarówno chłopcy, jak i dziewczęta odczuwają ogromną potrzebę posiadania silnego ojca. Jeśli ojciec nie zajmuje jednak pozycji dominującej w rodzinie, dziecko (szczególnie zaś dziewczynka) odczuwa złość w stosunku do matki za „krzywdzenie ojca”.

 

Serdecznie witam Cię na moim blogu! Mam na imię Gabriela i jestem socjologiem. Od lat interesuję się społeczeństwem, stąd też decyzja o założeniu tego bloga i dzieleniu się z Wami moją wiedzą 😉

Wpływ ojca na córkę

Jeżeli zaś chodzi o wpływ ojca na zachowania przestępcze dziewcząt, to według badań empirycznych (które w tym przypadku nie są tak liczne jak badania nad wykolejaniem się chłopców) jest on również duży. Pomimo bowiem, że jak już podkreślano, utrzymuje się powszechnie pogląd, iż większość form aktywności przestępczej dziewcząt i kobiet dotyczy sfery zachowania płciowego (i w związku z tym modele płci żeńskiej, a przede wszystkim matka, mają decydujący wpływ na socjalizację dziewczynki), nie  mniej jednak ojciec,, jako „instrumentalny przywódca rodziny”, ma jak wiadomo z. teorii omawianych w pierwszym rozdziale tej książki bardzo duży wpływ na ukształtowanie się odpowiedniego stosunku do roli związanej z płcią. Na ogromne znaczenie ojca w procesie przyswajania cech zachowania się właściwych przedstawicielom poszczególnych płci wskazują liczne badania empiryczne, które omówiono w poprzednim rozdziale. Badania nad stosunkiem uczuciowym do rodziców prowadzone wśród uwięzionych dziewcząt przez R. L. S. Browna oraz D. Redferinga (wg: D. B. Lynna 1974) wykazują, że dziewczęta w czasie pobytu w więzieniu obydwoje rodziców oceniają pozytywnie. Po powrocie do domu (w czasie powtórnych badań) jednak ich ocena w stosunku do matek ulega zmianie na. negatywną, nie pogarsza się natomiast (czasami zaś nawet polepsza) ocena ojca.

Serdecznie witam Cię na moim blogu! Mam na imię Gabriela i jestem socjologiem. Od lat interesuję się społeczeństwem, stąd też decyzja o założeniu tego bloga i dzieleniu się z Wami moją wiedzą 😉
error: Content is protected !!